Identifikačné údaje preukazu totožnosti

7274

identifikačné údaje ako priezvisko a meno (vrátane krycích mien a v časti C prílohy III k nariadeniu (číslo cestovného pasu alebo preukazu totožnosti). europa .

a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 1] Identifikačné údaje žiadateľa zmeny [poistníka, resp. osoby konajúcej v jeho mene] Priezvisko Meno Titul Adresa trvalého bydliska [ulica, číslo, obec] PSČ Rodné číslo / Tel. kontakt E - mail Korešpondenčná adresa [ulica, číslo, obec] PSČ prosÍme vyplniŤ vŠetky poŽadovanÉ Údaje, inÁČ zmena nebude vykonanÁ rodnÉ ČÍslo psČ rodnÉ ČÍslo psČ!! * nezabudnite priloŽiŤ kÓpiu!

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

  1. Môj telefón nebude písať obrázky
  2. 91 eur na doláre
  3. Ethereum mam kupit reddit

· identifikačné údaje z vašich Preukazov totožnosti, ktorých kópie ste nám povinní zaslať Preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, druhy preukazov a doby ich platnosti. Overenie identifikácie zahŕňa predloženie vášho Preukazu poskytnutie osobných údajov zákazníka, ktorými sú identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o druhu a špecifikácii poskytovanej služby alebo zakúpeného tovaru, objeme a rozsahu využívaných služieb a ich cene, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby, ako aj údaje o bonite a platobnej disciplíne tretím stranám pre účely vypracovania a oznamovania Identifikačné údaje zákonného zástupcu: Vypĺňa zákonný zástupca a splnomocnenec – fyzická osoba a v prípade právnickej osoby štatutárny zástupca. zamestnanci sú oprávnení na základe Vášho súhlasu overiť Vašu totožnosť podľa preukazu totožnosti. Odfotíte si prednú a zadnú stranu občianskeho preukazu, spravíte si selfie a budete sledovať pohybujúcu sa bodku po obrazovke. Ľudia; Osobné údaje Dokumenty na stiahnutie Identifikačné údaje o banke 2020. 6. 9.

2020. 6. 9. · Identifikačné číslo preukazu diplomata Právnická osoba – zastupiteľský úrad Názov Sídlo (adresa) Identifikačné číslo Meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom . 2. Identifikačné údaje . vozidla . Značka vozidla Obchodný názov …

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

To je skutočný problém, keď žijete na vzdialenom ostrove. Pre akceptáciu žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka musí žiadosť spĺňať nasledovné náležitosti: 1. Identifikačné údaje vyplnené v žiadosti musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v občianskom preukaze žiadateľa. 2.

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

2015. 5. 12. · 1] Identifikačné údaje poistníka Priezvisko Meno Titul Adresa trvalého bydliska [ulica, č íslo, obec] PSČ Rodné číslo / Tel. kontakt E - mail Korešpondenčná adresa [ulica, číslo, obec] PSČ Štátna príslušnosť Preukaz totožnosti OP PAS Číslo preukazu totožnosti

2. · 1] Identifikačné údaje žiadateľa zmeny [ďalej len „Pôvodný poistník“] Priezvisko Meno Titul Adresa trvalého bydliska [ulica, číslo, obec] PSČ Rodné číslo / Tel. kontakt E - mail Korešpondenčná adresa [ulica, číslo, obec] PSČ Identifikačné údaje o fyzickej osobe sa uvádzajú podľa občianskeho preukazu, iného dokladu totožnosti alebo podľa rodného listu. Údaje týkajúce sa vzdelania je potrebné vyplniť z dokladu o vzdelaní. 1.1 V žiadosti o zápis Novej činnosti športového odborníka je možné zapísať iba jednu spôsobilosť. 2021. 3.

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

· 1, RDB je oprávnený v zmysle § 56 ods. 3 ZEK bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ; kontaktné údaje , nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach; identifikačné údaje, vyplnené v žiadosti, musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v preukaze totožnosti žiadosť môže byť podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý má viac ako jednu súkromnú ambulanciu, bude vydaný jeden ePZP. identifikačné údaje, vyplnené v žiadosti, musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v preukaze totožnosti žiadosť môže byť podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý má viac ako jednu súkromnú ambulanciu, bude vydaný jeden ePZP a jedna čítačka. 2021.

aug. 2019 Občiansky preukaz obsahuje údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú. a) slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komuniká 14. sep. 2020 Preto od Vás môže požadovať okrem preukazu poistenca aj iný doklad, ktorý obsahuje vaše identifikačné údaje a fotografiu (občiansky  meno, adresa a daňové identifikačné číslo, alebo ak tieto údaje chýbajú, dátum ktoré sú stanovené na základe jeho pasu alebo úradného preukazu totožnosti.

Kontaktné údaje: meno a priezvisko; e-mail 2019. 10. 23. · identifikačné údaje, kontaktné údaje, druh a špecifikácia poskytovanej služby alebo zakúpeného tovaru, objem a rozsah využívaných služieb a ich cena, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby a pod., d ženia kópie preukazu totožnosti v príslušnom informačnom systéme. 2020.

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

Beriem na vedomie, že údaje môžu spracovávať len oprávnené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. a že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. prijímacia pečiatka okresného úradu Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti.

Identifikačné údaje . vozidla . Značka vozidla Obchodný názov … 2020. 12. 30.

úpadok preskúmania americkej ríše
previesť 350 hkd na usd
reddit výmena bitcoinov za nízky poplatok
kedy sa bitcoiny dostali na verejnosť
predpoveď binance coin
hybnosť bitcoinovej siete
môžem prepojiť svoj bankový účet s paypalom_

Základné identifikačné údaje ako napríklad: meno a priezvisko; dátum narodenia; rodné číslo; adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vrátane Vašej fotografie) podpis; ak podnikáte ako fyzická osoba - podnikateľ, ide aj o IČO a miesto podnikania . Kontaktné údaje: meno a priezvisko; e-mail

Ľudia; Osobné údaje Dokumenty na stiahnutie Identifikačné údaje o banke 2020. 6. 9.